Политика за поверителност

1. Декларация за поверителност и бисквитки

Декларацията за поверителност на лични данни на Planet.bg има за цел да обясни на потребителите как съхранява, защитава и събира тяхната лична информация, какъв вид е тя и за каква цел се използва и съхранява.

Декларацията за поверителност на лични данни е валидна за този уебсайт, както и мобилните приложения и социални медии, в които публикуваме своите продукти.

Декларацията за поверителност е приета в съответствие със РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО.

Ръководството на Планет ЕООД, е ангажирано да осигури съответствие със законодателството на ЕС и държавите-членки по отношение на обработването на личните данни и защитата на 'правата и свободите' на лицата, чиито лични данни Планет ЕООД събира и обработва съгласно Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679).

Регламент (ЕС) 2016/679 и тази политика се отнасят до всички функции по обработването на лични данни , включително тези, които се извършват относно лични данни на клиенти, служители, доставчици и партньори и всякакви други лични данни, които организацията обработва от различни източници.

Тази политика се прилага за всички служители/работници (и заинтересованите страни) на Планет ЕООД като външни доставчици. Всяко нарушение на Общия регламент ще бъде разглеждано като нарушение на трудовата дисциплина, а в случай че има предположение за извършено престъпление, въпросът ще се предостави за разглеждане в най-къс възможен срок на съответните държавни органи.

Планет ЕООД е регистрирана като администратор на лични данни съгласно документ 91187 / 19.07.2017г. вписана в „Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри“.

Планет ЕООД има назначено Длъжностно лице по защита на личните данни. Данни за контакт с длъжностното лице: mila.pencheva@planet.bg

Спазването на законодателството за защита на данните е отговорност на всички служители на Планет ЕООД, които обработват лични данни. Планет ЕООД е провела необходимите обучения и информираност относно ролята на служителите и техните права и задължения относно Политиката за личните данни, обработвани от компанията.

2. Понятия

Обработване - означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

Администратор - всяко физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на ЕС или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка;

Субект на данните - всяко живо физическо лице, което е предмет на личните данни съхранявани от Администратора.

Съгласие на субекта на данните - всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени;

Дете - Общият Регламент определя дете като всеки на възраст под 16 години въпреки че това може да бъде намалена на 13 от правото на държавата-членка. Обработката на лични данни на едно дете е законно само, ако родител или попечител е дал съгласие. Администраторът полага разумни усилия, за да провери в такива случаи, че притежателят на родителската отговорност за детето е дал или упълномощен да даде съгласието си.

Лична информация - Общият Регламент определя дете като всеки на възраст под 16 години въпреки че това може да бъде намалена на 13 от правото на държавата-членка. Обработката на лични данни на едно дете е законно само, ако родител или попечител е дал съгласие. Администраторът полага разумни усилия, за да провери в такива случаи, че притежателят на родителската отговорност за детето е дал или упълномощен да даде съгласието си.

Получател - физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Същевременно публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза или правото на държава членка, не се считат за 'получатели'; обработването на тези данни от посочените публични органи отговаря на приложимите правила за защита на данните съобразно целите на обработването;

Tрета страна - всяко физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;

3. Каква лична информация събира Планет ЕООД?

За да успее да осъществи услугите си, Планет ЕООД събира от своите потребители необходимата й информация. В зависимост от пожеланата от потребителя услуга, тези лични данни могат да бъдат – e-mail, имена, дата на раждане, ЕГН, номер на паспорт, адрес, телефон за контакт, информация на придружаващите по време на пътуването, както и информация за вида плащане който потребителя желае да осъществи. Възможно е да се събере и информация относно личните предпочитания на пътуващите – предпочитания за храна, конкретен етаж на настаняване и подобни. Платформата Planet.bg събира също така необходима за компанията техническа информация, която може да бъде – IP адрес, използваният от Вас браузър, използваният от Вас език. Тази информация е необходима най-вече с рекламна на компанията или вътрешна статистическа цел.

Минималните изисквания за информация при направата на резервация са имена на пътуващите и данни за контакт – имейл или/и телефон.

The user has the right to create his own personal profile on the site where information about his current and past reservations is stored and to which he can access at any time From his profile the customer has the right to choose what information to receive on behalf of Planet.bg in the form of an e-mail newsletter - if he wishes he can choose the option and not receive one If he has subscribed but no longer wishes to receive e-mails from the user can unsubscribe at any time using the unsubscribe link provided in the e-mails

В случай, че потребителя предоставя на Планет ЕООД данни на придружаващите го пътуващи, потребителят се задължава да поеме отговорността да уведоми придружителите относно събирането на техните данни и текущата Декларация за поверителност на Планет ЕООД и да изиска тяхното съгласие с нея.

Дори потребителя да не направи резервация, нашият уебсайт събира информация автоматично – IP адрес, информация относно браузъра който сте използвали, езика на устройството което сте използвали, информация за поведението Ви в сайта ни, колко клика сте предприели, какви страници сте посетили.

4. Защо Планет ЕООД събира лични данни на потребителите?

Ние събираме лични данни на потребителите си, за можем да предоставим услугите си, за да завършим и обработим Вашата резервация, както и за да успяваме да осъществим комуникацията си с Вас относно промени, потвърждения и напомняния за желаната от Вас услуга. Споделянето на информация с нас може да стане по различни начини – в онлайн чата на Planet.bg, по e-mail на компанията, чрез мобилно устройство – приложение за комуникация като Viber, WhatsApp, Skype и подобни, по телефона или чрез някоя от социалните ни мрежи, в които имаме регистрация – Facebook или Instagram.

Планет ЕООД събира лични данни на потребителите си и с маркетингови цели. Тези цели могат да бъдат: - Използване на Вашите данни с цел предоставяне на информация относно наши текущи или бъдещи оферти и промоции. Можете да се откажете от тези маркетингови имейл комуникации лесно, чрез натискане на бутона Unsubscribe / Отпиши най-долу в получения имейл или като се свържете с нас, за да Ви премахнем от списъка с получаващи. - Участвайки в лотарийни игри и на Планет ЕООД, съответната информация ще бъде използвана за администриране на тези промоции. Възможно е Планет ЕООД да използва предоставена от Вас информация и с юридически цели за обработване и решаване на възникнал спор или за изпълнение на законосъобразни искания от правоприлагащ орган.

Предоставянето на лични данни на Planet.bg е по собствена воля. Въпреки това, в зависимост от типа услуга, която искате да ползвате, е възможно да сме способни да Ви предоставим тази услуга, само ако бъде събрана определена лична информация. Например не можем да обработим резервацията Ви, ако нямаме Вашето име и детайли за контакт.

5. С кого се споделят Вашите лични данни?

С партньор/доставчик на пътуване, чрез когото сме осъществили Вашата резервация или запитване – Планет ЕООД има правото да предостави, с цел осъществяване на услугата изискана от Вас, нобходимата за резервация или запитване Ваша лична информация – имена, дата на раждане или ЕГН, лични предпочитания относно резервацията. Евентуално може да се предостави и информация относно данни за контакт с Вас, имената на придружаващите Ви. В случай на възникване на спорове, свързани с резервацията, е възможно да предоставим на доставчика на услугата информация за резервационния процес (ако се изисква). Тя може да включва копие от потвърждението на резервацията ви като доказателство за резервацията, която сте направили, както и копие на комуникацията с Вас, уточняваща детайли от възникналия спор – като дата и час на получаване на информация, кои данни са предоставени и обработени и други.

С физически офис на Планет ЕООД – отново с цел извършване на услугата Планет ЕООД има правото да предостави Ваша информация на своите служители, извършващи резервацията или запитването Ви – данни за комуникация с Вас, информация относно това кога и за къде е било запитването или резервацията, информация относно пътуващите с Вас и подобна предоставена от Вас информация, с цел осъществяване на услугата.

С трети страни, доставчици на услуги – Планет ЕООД работи с доставчици, подпомагащи предоставянето на услугите на компанията. Доставчиците предлагат услуги свързани с маркетингови проучвания, услуги свързани с онлайн разплащанията на нашия сайт, както и с доставчици които предоставят продуктите си на нас – това са партньори които резервират Вашата резервация и предоставят Вашите данни например на хотела, който сте резервирали.

С компетентни органи - Ние разкриваме лични данни на правоприлагащите органи, когато това се изисква по закон или е абсолютно необходимо за предотвратяване, установяване или преследване на криминална дейност или измами. Възможно е в хода на процедурата да разкрием личните данни с компетентните органи, за да защитим вашите права или места за създаване, или правата на местата за създаване на данни на нашите бизнес партньори.

6.Какви процедури по осигуряване на сигурността предприема Planet.bg, за да осигури безопасността на вашите лични данни?

Декларираме, че Вашите лични данни се обработват единствено от оторизиран персонал на Планет ЕООД, за целите по осъществяването на възложените им за обработка услуги. Нашия персонал е обучен относно спазването на всички установени със закон норми относно обработването, съхраняването, изтриването на лични данни на нашите клиенти.

Планет ЕООД декларира, че събираните и съхранявани данни чрез софтуер на компанията се съхраняват на оторизирани защитени сървъри на територията на ЕС, наети от Планет ЕООД. Ние ще запазим вашите лични данни толкова дълго, колкото считаме за необходимо, за да ви позволим да използвате нашите услуги, да ви предоставяме услугите си (включително поддържането на онлайн потребителския акаунт (ако е създаден), да спазваме приложимите закони, да решаваме спорове с всякакви страни и друго, което е необходимо, за да извършваме дейността си, включително за откриване и предотвратяване на измами или други незаконни дейности.

Всички лични данни, които запазваме, ще бъдат обект на настоящата Декларация за поверителност. Ако имате въпрос относно конкретен период на съхранение за определени категории лични данни, които обработваме за вас, моля, свържете се с нас чрез посочените по-долу данни за контакт.

7. Как обработваме лични данни на деца?

Услугите на Планет ЕООД не са предназначени за ползване от лица под 18г., освен ако те не са заявени чрез родител или настойник. Планет ЕООД може да събере и използва информацията за деца само след съгласието на родител или настойник. В случай че обработваме информация на дете под 18-годишна възраст без ясно съгласие от родител или настойник, ние си запазваме правото да изтрием тази информация.

8.Как можете да контролирате личните данни, които сте предоставили на Planet.bg?

Вие имате право да контролирате как личните Ви данни се използват от нас.Това може да се случи, ако поискате от нас писмено копие на личните Ви данни, които съхраняваме. Имате право да ни уведомявате относно промени по Вашите лични данни и да поискате от нас желаната корекция. Имате право да поискате, в избрани случаи, да изтрием Ваши лични данни или да ограничим обработването на някои от тях. Имате право да възразите срещу някои начини по които събираме Ваши лични данни, за целта се свъжете с нас на посочените по-долу контакти. В определени ситуации можете също така да поискате от нас да изпратим личните данни, които сте ни предоставили, на трета страна.

При условие, че са спазени приложимите закони, Вие имате право по всяко време да възразите относно използването на Вашите лични данни от нас, както и да оттеглите съгласието си по всяко време.

Ние разчитаме на вас да гарантирате, че вашите лични данни са пълни, верни и актуални. Моля, информирайте ни незабавно при промени или неточности по вашите лични данни, като се свържете с нас.

Ако имате онлайн профил на потребител, имате достъп до значително количество от вашите лични данни чрез нашия уебсайт. Нашият уебсайт най-общо ви предоставя опцията да добавяте, актуализирате или премахвате информация, която имаме за вас.

Ако каквито и да е лични данни, които имаме за вас, не са достъпни през нашия уебсайт, можете да ни изпратите заявка безплатно. За каквито и да е заявки за тази Декларация за поверителност и за упражняване на които и да е от правата ви или ако имате оплакване, моля свържете се с нашия Изпълнителен директор за защита на данните чрез info@planet.bg. Можете също така да се обърнете към местния орган за защита на данните.

9. Кой е отговорен за обработването на лични данни в Planet.bg и как мога да се свържа с него?

Планет ЕООД контролира съхраняването, обработването и заличаването на Вашите лични данни, които сте ни предоставили. Планет ЕООД прави това съгласно описаните в тази Декларация за поверителност методи и спазвайки, наложените приложими закони на България и ЕС.

Ако имате въпроси за тази Декларация за поверителност или за начина, по който обработваме личните Ви данни, моля, свържете се с нашия офис за защита на личните данни на info@planet.bg и ние ще се свържем с Вас обратно.

10. Прехвърляне на данни

Като общо правило, данните Ви няма да бъдат предавани към трети страни, освен ако не сме законово задължени да направим това или ако прехвърлянето на данни е необходимо за осъществяване на договорни отношения, или ако сте дали предварително изрично съгласие за прехвърлянето на данните Ви.

Наши доставчици на услуги и дъщерни компании, например комуникационни агенти на доставчици на услуги за онлайн плащания, ще получават данните Ви само дотолкова, доколкото е необходимо, за да обработят заявката Ви. В тези случаи обхватът на предаваните данни ще се поддържа към необходимия минимум.

Подчертаваме, че обработваме данните Ви в рамките на ЕС/ЕИП. Въпреки това може да има случаи, при които използваме доставчици на услуги, които обработват данни извън ЕС/ЕИП. В тези случаи ние се уверяваме, че е установено разумно ниво на защита на данните при получателя, преди предаването на информацията, позволяваща личното Ви идентифициране. Това означава, че е постигнато ниво на защита на данните чрез стандартните договори за ЕС или решение за адекватност, което е сравнимо със стандарта в рамките на ЕС.

11. Декларация за използване на 'Бисквитки'

Щом използвате нашия уебсайт, значи сте съгласни във Вашето устройство да се съхраняват наши бисквитки. Те представляват малки текстови файлове, които се съхраняват на Вашия харддиск, назначени са към използвания от Вас браузър и чрез тях в мястото им на поставяне се събира определена информация. Чрез тях не може да бъде пренесен вирус, както и да стартират програми. Целта на бисквитките е улесняване на потребителя при повторно влизане, целта е идентификацията му.

Съществуват няколко вида бисквитки, които използваме в нашия уебсайт: Сесийните бисквитки са временни и съществуват до момента, в който затворите Вашия браузър. Постоянните бисквитки се пазят по-дълго време и съществуват и след като затворите браузъра си. Съществуват и други видове технологии за проследяване освен бисквитки, като така наречените пикселни маркери. Пикселните маркери са малки графични изображения, често пъти от един пиксел, които могат да бъдат доставени на вашия компютър, като част от заявка на уеб страница, в приложение, в реклама или в HTML-а на имейл съобщение.

Пикселите могат да бъдат използвани за извличане на информация от вашето устройство, като например вида на вашето устройство или операционната система, IP адреса и времето, което сте прекарали на сайта или в приложението. Те могат да бъдат използвани за прочитането и използването на „Бисквитки“ във вашия браузър. Проследяването на URL адреси се използва, за да разберете на кой уебсайт сте били препратени, за да използвате уебсайта ни.

Всички тези технологии биват наричани „Бисквитки“ в тази Декларация за използване на „Бисквитки“.

Също така, на уебсайта си използваме приложение предоставено от трета страна, която ни предоставя услуга наречена уеб чат. Чрез този уеб чат, ние успяваме да комуникираме с вас, когато имате затруднения, желаете да зададете бърз въпрос или просто искате да осъществите някаква бърза комуникация с нас. Информацията събрана чрез бисквитките на тази услуга се съхраняват при нас 1 година. Това е с цел разрешаване на възникнали спорове, събиране на необходимата информация при повторно комуникиране с вас или повторна резервация и подобни дейности, свързани с доброто обслужване на нашите потребители.

Видовете информация, която събираме чрез 'Бисквитките', включват IP адрес; ID на устройството; ID на потребителя регистриран в уебсайта ни, разглеждани страници; вид на браузъра; информация за сърфиране; операционна система; доставчик на интернет услуги; времева продължителност; дали сте отговорили на реклама; препращащия URL адрес; използваните функции или дейностите, извършвани в уебсайта / приложенията.

Информацията, която събираме чрез бисквитките е с цел да Ви улесним – да не влизате отново в профила си след повторно посещение на уебсайта ни, да съберем информация относно това което сте гледали, за да го намерите отново много по-лесно. Информацията относно вашият логин в сайта, Вашето ID, се пази 1 седмица.

Друга цел, с която събираме данни чрез бисквитките си е анализиране на поведението на потребителите на нашите страници – кои страници са посетени, с каква продължителност, какво е направено на тях – тези данни са необходими за вътрешен анализ с цел подобряване на нашите услуги. Информацията, събирана с цел анализиране чрез Google Analytics – продукт на Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Маунтин Вю, CA 94043, САЩ), се пази 1 ден. Можете да изтривате запазените при вас бисквитки по всяко време от настройките за сигурност на браузъра си.

За да научите повече относно „Бисквитките“ и как да ги управлявате или изтриете, просто посетете allaboutcookies.org и раздела за помощ във вашия браузър. В настройките на браузъри като Internet Explorer, Safari, Firefox или Chrome можете да зададете кои „Бисквитки“ да приемате и кои да отхвърляте. Къде ще откриете тези настройки зависи от използваният от вас браузър.